Privacy policy

 1. Inleiding

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen Jobmatch Online Payroll gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld.

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

De persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Privacywetgeving hieraan stelt.

Jobmatch Online Payroll is gevestigd te 1070 Anderlecht, Internationalelaan 55 F en is verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Cookies

Jobmatch Online Payroll maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Doel hierachter is om het gebruik van de Jobmatch Online Payroll website in kaart te kunnen brengen om die zodoende continu te kunnen verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookiespolicy.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Informatie die U vrijwillig aan Jobmatch Online Payroll bezorgt, zullen wij gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement.

3.1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.

Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

Jobmatch Online Payroll legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders bij wet is toegelaten.

3.2. persoonsgegevens van zakelijke relaties

Waaronder opdrachtgevers (klanten), leveranciers, referenten en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.

Jobmatch Online Payroll verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • een zakelijke relatie te onderhouden en een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden
 • voor het beheer van de prestaties van de werknemers die opdrachten uitvoeren binnen uw bedrijf

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam van de contactpersoon
 • Functie van de contactpersoon
 • Contactgegevens van de contactpersonen.
 • Geslacht van de contactpersoon
 • Bedrijfsnaam en adres waar de contactpersoon werkzaam is
 • Taal van de contactpersoon

Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan werknemers en aan eventuele onderaannemers die namens Jobmatch Online Payroll diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Belgïe. Jobmatch Online Payroll heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Jobmatch Online Payroll met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen, dit aan de hand van verwerkingsovereenkomsten.

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden bijgehouden tot 2 jaar na de laatste contactname . Na het verstrijken van de termijn van 2 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 1. Wat zijn uw rechten?
 • Recht op toegang en inzage: U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Jobmatch Online Payroll zal hier binnen de 72 uur op reageren.
  U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dit om ernstige en legitieme redenen.
 • Recht van gegevensoverdracht U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.
 • Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. In bepaalde gevallen hebt u het recht u te verzetten tegen deze geautomatiseerde besluitvorming.
 • Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door per email contact op te nemen met online.payroll@jobmatch.be
 • Klachten: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
 1. Wijzigingen aan de privacy policy

Jobmatch Online Payroll kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Jobmatch Online Payroll. Deze versie is opgesteld in Mei 2021.

 

Waar kan je ons vinden?

Internationalelaan 55 F
1070 Anderlecht

+32 2 528 57 72
online.payroll@jobmatch.be

BTW BE0418.737.419