Algemene voorwaarden

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenkomst met de van kracht zijnde wetgeving, nl. met de wet van 24.07.87 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid, en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van het PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14.07.91 betreffende de handelspraktijken.
 2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, overeenkomstig de wet van 24.07.87. Iedere afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens van zodra de gebruiker een opdracht toevertrouwt aan Jobmatch Online Payroll.
 4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van de wet van 14.07.99., mag Jobmatch Online Payroll de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in de opdracht functie-relevante criteria te formuleren.
 5. De gebruiker verbindt zich ertoe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging te communiceren aan Jobmatch Online Payroll. Dit is aan de orde in de volgende gevallen:
  • aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale organisatie;
  • aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;
  • aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het verplicht medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • aangaande situaties van staking en lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;
  • aangaande een eventueel arbeidsongeval;
  • aangaande de werking van DIMONA, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht;
  • aangaande de afwezigheid of de laattijdige aanwezigheid van de uitzendkrachten;
  • aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.
   De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 6. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het motief ‘instroom’ moet de klant het uitzendbureau schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom.
  • De uitzendkracht die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van 1 maand.
  • Indien de samenwerking voor het einde van de tewerkstellingsgarantie voorzien in §1, stopgezet wordt of niet verlengd wordt door het toedoen van de klant, stemmen partijen in dat de klant aan het uitzendbureau een vergoeding moet betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon, in de ruime zin, dat verschuldigd zou zijn tot het einde van de termijn van de tewerkstellingsgarantie. Daarnaast is de klant een daaraan verbonden redelijke administratieve kost verschuldigd aan het uitzendbureau, ten bedrage van 150 EUR.
 7. Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde klant zijn toegelaten voor zover er in hoofde van de klant een nood aan flexibiliteit is. De nood aan flexibiliteit bestaat om 1 van de volgende redenen:
  • Wanneer het werkvolume bij de klant grotendeels afhankelijk is van externe factoren;
  • Wanneer het werkvolume bij de klant sterk fluctueert;
  • Of wanneer het werkvolume gekoppeld is aan de aard van de opdracht.
   De klant is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan. Het uitzendbureau heeft hierover geen appreciatiebevoegdheid.
   Indien in strijd met de toepasselijke regelgeving en in strijd met het 1e lid van dit artikel toch gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten kan het uitzendbureau gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten.
   Omdat de klant verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een nood aan flexibiliteit, stemmen partijen in dat het uitzendbureau de kost van de sanctie voorzien in het voorgaande lid evenals een daaraan verbonden redelijke administratieve kost zal factureren aan de klant, ten bedrage van 150 EUR.
 8. Gezien de selectie van de uitzendkrachten volledig gebeurt door de gebruiker en Jobmatch Online Payroll enkel instaat voor de administratieve afhandeling van de tewerkstelling, kan Jobmatch Online Payroll niet aansprakelijk worden gesteld voor te laat- of tekortkomingen van de uitzendkracht of schade berokkend door de uitzendkracht die het gevolg is van deze tekortkomingen.
 9. De gebruiker ontzegt zich het recht beroep te doen op de diensten van Jobmatch Online Payroll in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. De gebruiker moet Jobmatch Online Payroll hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Jobmatch Online Payroll aan de gebruiker.
 10. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker, staat laatstgenoemde in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van de tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, ondermeer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.
 11. De gebruiker draagt de burgerlijke aansprakelijkheid voorzien bij artikel 1384 § 3 van het Burgerlijk Wetboek. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor al de door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een ”clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. Jobmatch Online Payroll is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van Jobmatch Online Payroll is tevens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.
  Jobmatch Online Payroll is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht toegestaan. Het invorderen van de kosten ten gevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, eetmalen gebruikt in de kantine, geoorloofde aankopen etc. zal zonder de bemiddeling van Jobmatch Online Payroll gebeuren.
 12. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24.07.87. hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden worden genomen. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan Jobmatch Online Payroll. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
 13. De uitzendkracht geniet dezelfde bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche. Overeenkomstig het KB van 1512.2010 dient de gebruiker de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan Jobmatch Online Payroll over te maken. Bij het opstellen van de werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt conform het KB van 19.02.97. de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging en de herstelling ervan.
 14. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendkracht, zal de gebruiker na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Jobmatch Online Payroll verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Bij een arbeidsongeval, waarbij een uitzendkracht het slachtoffer is, en veroorzaakt door een nalatigheid van de gebruiker, bestaat er een verhaalmogelijkheid vanwege onze verzekeringsmaatschappij.
 15. Bij een voortgezette tewerkstelling, ononderbroken en aansluitend bij onderhavig contract, op ofwel zaterdag ofwel zaterdag en zondag, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als onderhavig contract, wordt onderhavig contract verlengd met voormelde dag(en) van tewerkstelling, op voorwaarde dat de gebruiker Jobmatch Online Payroll ‘s vrijdags voor 17:00 uur per fax of per mail verwittigt.
 16. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en ingeven van de gepresteerde en te verlonen uren. Door de ingave van deze uren in het online prestatieplatform van Jobmatch Online Payroll bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van de ingave door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten.
 17. De facturatie geschiedt op basis van de prestaties ingegeven op het platform en van de overeengekomen coëfficiënten en tarieven. Dezelfde coëfficiënt zal van toepassing zijn voor overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz. Wettelijke en facultatieve feestdagen, zoals bijvoorbeeld 11 juli, zitten niet in het tarief vervat en zullen, indien zij van toepassing zijn bij de gebruiker gefactureerd worden. CAO-premies of andere premies zijn RSZ-onderworpen premies die eveneens apart aan de overeengekomen coëfficiënt gefactureerd zullen worden. Arbeidsduurverkortingsdagen zullen eveneens apart gefactureerd worden, tenzij zij in het loon zijn inbegrepen en dit expliciet op het contract vermeld wordt.
  De tarieven worden door Jobmatch Online Payroll eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolgde indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.
 18. De samenwerkingsvoorwaarden worden stilzwijgend verlengd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ze worden aangepast bij stijging van de directe of indirecte kosten en alle andere factoren die invloed hebben op de loonkost. Bij de verjaring van het contract worden de voorwaarden geïndexeerd op basis van de volgende formule:
  P0 * (0,25 * I1/I2 + 0,75) = P1
  (P0 = huidige coëfficiënt
  P1 = nieuwe coëfficiënt
  I1 = index consumptieprijs 1 maand voorafgaand aan de indexering
  I2 = index consumptieprijs vorig jaar, zelfde maand)
 19. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het factuurbedrag. Dit houdt tevens de opeisbaarheid van alle facturen in. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van 500 EURO en een maximum van 25.000 EURO. Elke factuur door Jobmatch Online Payroll opgemaakt, is definitief door de gebruiker aangenomen indien zij niet betwist wordt per gemotiveerd en aangetekend schrijven binnen de 8 dagen van haar ontvangst.
 20. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Jobmatch Online Payroll het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en de uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken. Jobmatch Online Payroll behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de gebruiker.
 21. Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is de gebruiker die eenzijdig en voor het verstrijken van de termijn de overeenkomst beëindigt, ertoe gehouden aan Jobmatch Online Payroll ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding, een vergoeding te betalen gelijk aan de som der facturen die Jobmatch Online Payroll zou opgemaakt hebben, indien de overeenkomst werd uitgevoerd, met een minimum van 160 EURO per kalenderdag. Dit geldt eveneens bij geval van nietigheid van de overeenkomst tussen Jobmatch Online Payroll en de gebruiker die aan deze laatste te wijten is ten gevolge van een tekortkoming aan de hem door de wet opgelegde verplichtingen of door onjuiste inlichtingen door hem verschaft bij het sluiten van bewuste overeenkomst. Jobmatch Online Payroll behoudt zich echter het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen doch dient de uitgestrektheid ervan te bewijzen.
 22. Behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van de andere partij, zullen partijen geen werknemers of medewerkers van elkaar in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende de daaropvolgende 12 (twaalf) maanden, noch in rechtstreeks dienstverband, noch in enig ander verband. Indien een partij deze bepaling overtreedt, zal zij aan de andere partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50.000 (vijftigduizend) EUR
 23. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.
 24. De hoven en rechtbanken van Brussel en van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel zijn naar onze keuze territoriaal bevoegd om elk geschil tussen partijen te beslechten.

Waar kan je ons vinden?

Internationalelaan 55 F
1070 Anderlecht

+32 2 528 57 72
online.payroll@jobmatch.be

BTW BE0418.737.419